Home Regulamin konkursu eTutor

Regulamin konkursu eTutor

Regulamin konkursu

organizowanego w ramach współpracy z blogiem SzaloneWalizki.pl

I.    Postanowienia ogólne

 Organizatorem konkursu dla czytelników bloga pl, zwanego dalej Konkursem, jest Pan Jarosław Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szalone Walizki – podróże i fotografia Jarosław Kowalski, adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Sojowa 12, 10-820 Olsztyn, NIP 8741305926, zwany w dalszej części Organizatorem.

 1. Fundatorem nagród jest LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą  we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 25/3,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306795, o kapitale zakładowym 180 000 zł, NIP 6711762204, zwany w dalszej części Fundatorem Nagród,
 2. Konkurs opisany jest w poście na blogu szalonewalizki.pl zwanym dalej Blogiem Organizatora a post zostanie udostępniony poprzez profil na Facebooku Szalone Walizki (https://www.facebook.com/szalonewalizki1/), zwany dalej Profilem Organizatora.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Konkurs będzie trwać od 11.04.2019 roku, do 30.04.2019 roku (dalej: Data Zakończenia Konkursu).
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie pięciu osób, zwanych dalej Zwycięzcami, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

II.  Zadanie Konkursowe

 Zadanie konkursowe to:

– Napisz najśmieszniejsze Twoim zdaniem tłumaczenie angielskich idiomów na polski lub polskich zwrotów na język angielski. Jeśli zechcesz opisz też historię, która temu towarzyszyła.

 1. Zadanie konkursowe zostanie zamieszczone na Blogu Organizatora a post z nim związany na Profilu Organizatora. Zwycięzcami Konkursu zostanie pięć osób, które wykonają zadanie konkursowe określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, komentując post na Profilu Organizatora. Organizator wybierze najciekawsze odpowiedzi.

III.        Warunki uczestnictwa w Konkursie

 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora Nagród.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest osobiste i własnoręczne wykonanie zadania konkursowego opisanego w  § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie i przetwarzanie danych Uczestnika przez Organizatora oraz Fundatora Nagród na potrzeby organizowanego Konkursu.
 4. Odpowiedź, należy zamieścić w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na Profilu Organizatora.
 5. Każdy z Uczestników może udzielić tylko jednej odpowiedzi na Zadanie konkursowe. W przypadku udzielenia większej ilości odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę odpowiedź udzieloną jako pierwszą.
 6. Uczestnik nie może edytować udzielonej odpowiedzi na Zadanie konkursowe. Odpowiedzi, które zostaną oznaczone przez serwis Facebook jako edytowane są nieważne.
 7. Przed udzieleniem odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku nie spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków lub spełnienia warunku wykluczającego udział w Konkursie, Uczestnik powinien odstąpić od udziału w Konkursie.

IV.   Nagrody

 1. Każdy z pięciu wyłonionych w konkursie Zwycięzców otrzymuje jeden 2-miesięczny pakiet kursów eTutor angielski oraz Travel English o wartości 132 zł, dostępny na platformie www.etutor.pl, a także nagrodę pieniężną w wysokości 14,67 zł.
 2. Nagroda pieniężna zostanie pobrana przez Fundatora Nagród na poczet odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, wynoszącego 10% łącznej wartości przyznanej nagrody.
 3. Zwycięzcy otrzymają w prywatnej wiadomości wysłanej przez Organizatora za pośrednictwem platformy Facebook, instrukcję dotyczącą rejestracji konta na platformie eTutor.pl oraz sposobu odbioru nagrody.
 4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez każdego ze Zwycięzców danych umożliwiających wręczenie nagrody obejmujących: indywidualne hasło uprawniające do odbioru nagrody otrzymane od Organizatora oraz swój login na platformie eTutor, nie później niż do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania powiadomienia o zwycięstwie przez Organizatora.
 5. W przypadku:
 • braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, lub
 • nieodebrania przez niego nagrody rozumiane jako nieprzesłanie loginu, w terminie o którym mowa w ustępie poprzednim,
 • w przypadku nie spełnienia wymogów podanych § 3 Regulaminu, nagrody przepadają na rzecz Fundatora Nagród.
 1. Nagroda nie może być zamieniona na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 2. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 3. Zwycięzca nie jest zobowiązany do skorzystania z nagrody.

V.         Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu oraz ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na Profilu FB Organizatora w terminie od 1.05.2019 r. do 5 maja 2019 r.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Facebooka, na kontakt z którego została nadesłana odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

VI.       Odpowiedzialność Organizatora, Fundatora Nagród i serwisu Facebook

 1. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 2. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora Nagród względem Uczestników Konkursu ograniczona jest do wysokości wartości nagród przewidzianych w Konkursie.
 3. Organizator i Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za:
 • – funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której Uczestnik przesyła odpowiedź na zadanie konkursowe, wykonuje czynności związane z konkursem i komunikuje się z Organizatorem,
 • – skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych osobowych.

VII.      Zasady zgłaszania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu mogą być składane drogą mailową (na adres: kontakt@szalonewalizki.pl) w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu (liczy się data wpłynięcia wiadomości e-mailowej). Reklamacje nadesłane po tym terminie będą uznane za nieważne.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Konkursu Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

VIII.    Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), czyli na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających na prawidłowej organizacji, przeprowadzeniu i rozliczeniu Konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Udostępniane mogą być upoważnionym pracownikom Organizatora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionego w zdaniu poprzednim celu.

IX.      Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, ogłaszając je na Profilu Organizatora na Facebooku i Blogu Organizatora.
 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującym prawem RP.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w poście z zadaniem konkursowym w postaci załącznika oraz na blogu Organizatora.